Legyen zöldebb a mezőgazdaság!
HU | EN

Általános Szerződési Feltételek

Danuba Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2000 Szentendre, Kovács László utca 57
Cg. 13-09-175759

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban az „ÁSZF”) a Danuba Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Kovács László utca 57.; cégjegyzékszám: 13-09-175759; adószám: 14401301213), mint eladó (a továbbiakban az „Eladó”) által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybe vételi feltételeit, továbbá az Eladó és a vele szerződő felek között létrejövő szerződések részletes szabályait tartalmazzák. Az Eladó információs társadalommal összefüggő szolgáltatást kizárólag az általa üzemeltetett www.danuba.hu/webaruhaz internetes címen megtalálható webáruház (a továbbiakban a „Webshop”) útján nyújt.

Az Eladó által a Webshop útján értékesített (a továbbiakban a „Termékek”, illetve egyes számban a „Termék”) adásvétele tárgyában az Eladó és a vele szerződő Vevő között létrejövő szerződések fajtája a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) 6:231. §-a szerinti „fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele”, azzal, hogy arra alkalmazni kell a távollevők között létrejött elektronikus szerződésekre vonatkozó szabályokat is.

Az ÁSZF tartalma minden olyan szerződésnek a részévé válik, mely az Eladó és a vele szerződő fél (a továbbiakban a „Vevő”) között a Webshop Vevő általi igénybe vétele útján jön létre. Az ÁSZF a Webshop igénybe vétele nélkül létrejött szerződésekre is kiterjed, feltéve, hogy a Vevő annak tartalmát megismerte és elfogadta.

A Webshop működéséhez szükséges az internetes süti file-ok engedélyezése. A Webshop adatbázisa szerver jelszóval és tűzfallal védett felületen van. A Webshop tartalma a korszerű asztali és mobil böngészőprogramok segítségével érhető el (a Firefox, Opera, Chrome, Safari, Explorer legfrissebb változatai segítségével).

  1. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

1.1. Eladó Adatai

Név: Danuba Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2000 Szentendre, Kovács László utca 57.

Cégjegyzékszáma: 13-09-175759

Adószáma: 14401301-2-13

Nyilvántartó Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36 30 915 6634

E-mail: kapcsolat@danuba.hu

URL: http://www.danuba.hu

1.2. Eladó kijelenti, hogy Vevőt megilleti az ügyfélszolgálathoz fordulás lehetősége. Vevő az ügyfélszolgálaton keresztül tudja Eladóhoz eljuttatni kifogásait, esetleges panaszait. Eladó az ügyfélszolgálaton bejelentett kifogását és panaszát bejelentéstől számított 48 órán belül kivizsgálja és a kivizsgálás eredményéről haladéktalanul értesíti a Vevőt.

Ügyfélszolgálat

Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a szerződés megkötéséhez alkalmazott, az esetleges kifogás- és panaszkezeléshez használt, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz (pl.: telefon, telefax) használatának díja nem minősül emelt díjnak.

1.3. Eladó, a Vevő esetleges kifogásait és panaszait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

1.4. Vevő Adatai

Eladó a Vevőt a jelen ÁSZF 2. fejezetében foglalt regisztráció, illetve regisztráció nélküli vásárlás esetén a megrendelés során a megadott adatok útján azonosítja.

Az Eladó és a Vevő közötti szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Eladó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

  1. Regisztráció

2.1. Vevő a Webshopban a „Regisztráció” gombra kattintva tud regisztrálni. Eladó a regisztráció során kizárólag olyan adatokat vesz fel, amelyek alapján Vevő személyét azonosítani, és az általa megrendelt Terméket hozzá eljuttatni képes.

2.2. Vevő a Webshopban regisztrációval és regisztráció nélkül is vásárolhat, mely esetben Vevőnek a rendelés leadása során kell megadnia számlázási és szállítási adatait. A regisztráció előnye, hogy Vevőnek az adatait egy későbbi vásárlás során már nem kell újra megadnia, csupán meg kell erősítenie azokat.

2.3. Vevő a regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

2.4. Eladónak a Vevő által megadott e-mail címre küldött nyilatkozatai joghatályos közlésnek minősülnek.

2.5. A név, lakcím/székhely, és a tevékenység típusának a megjelölése Eladó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban az „Áfa tv.”) szabályainak megfelelő számlakibocsátási kötelezettsége miatt szükséges, ennek érdekében Vevő köteles adatait a valóságnak – jogi személy esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak – megfelelően megadni és köteles az adataiban bekövetkezett bármilyen változásról Eladót haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított tizenöt (15) napon belül értesíteni. A számla adatai legutoljára a megrendelés leadásakor módosíthatóak.

2.6. Eladó kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vevőtől. Vevőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. Eladó kétség esetén jogosult a Vevő adatainak valódiáságát ellenőrizni.

2.7. Ha Vevő nem természetes személyként, hanem jogi személyként regisztrál , Eladó jogosult arra, hogy az internetes és egyéb nyilvánosan elérhető nyilvántartásból a megadott jogi személy nevére vonatkozó adatokat lekérje, azokat Vevő által a regisztráció során megadott adatokkal összevesse, a jogi személy nyilvántartásban szereplő elektronikus kapcsolattartási címére a regisztrációról értesítést küldjön.

2.8. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy Vevő regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

2.9. Eladó a regisztráció során jelszót kér a Vevőtől, ezzel is megakadályozva azt, hogy jogosultalan harmadik személyek a Vevő adataihoz hozzáférhessenek esetleg a nevében jognyilatkozatokat tegyenek. Vevő felelőssége, hogy biztonságos jelszót adjon meg, és a jelszavát titokban tartsa. Eladó rögzíti, hogy a Vevő által megadott jelszó az Eladó által működtetett szerveren titkosítva kerül tárolásra.

2.10. Egy e-mail cím és jelszó csak egyszer adható meg, ezért a már létező és azonos e-mail címmel vagy jelszóval történő regisztráció esetén a regisztráció sikertelen.

2.11. Vevő a regisztráció során, annak befejező lépéseként kattintással magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen ÁSZF-et és az Eladó Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát .

2.12. Amennyiben Vevő regisztrációját a rendszer elfogadta, Vevő a megadott e-mail címre üzenetet kap, amelyben Eladó tájékoztatja a sikeres regisztrációról, valamint arról, hogy a regisztrációt milyen módon tudja aktiválni. A regisztráció aktiválása az e-mailben megjelölt linkre kattintva lehetséges, melyet Eladó az e-mail küldésétől számított 48 órán keresztül tart fenn. Ha ezen időtartamon belül a regisztráció nem kerül aktiválásra, Eladó a létrehozott regisztrációt törli.

2.13. Amennyiben Vevő sikeresen aktiválta regisztrációját, e-mail címének és jelszavának megadásával léphet be a Webshopba, melynek segítségével megrendeléseket adhat le a Termékekre a jelen ÁSZF 3. fejezetében meghatározott módon.

2.14. A regisztráció során megadott adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek.

2.15. A jelszó elvesztése vagy elfelejtése esetén a Vevő kérésére az Eladó reprodukálja, illetve módosítja azt. Ebben az esetben a regisztrációkor megadott e-mail cím megadásával a rendszer automatikusan új jelszót küld Vevő részére a megadott e-mail címre, amelynek segítségével Vevő a Webshopba beléphet. Az Eladó által megküldött jelszóval történő belépést követően Vevő köteles a jelszavát haladéktalanul megváltoztatni.

2.16. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben 18. életévét nem töltötte be, a regisztrációhoz és a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges. Eladó ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

2.17. Vevő jogosult a regisztrációját bármikor törölni. Ilyen szándék esetén Vevő törlési igényét a „Profil Törlése” gombra kattintva, indoklási kötelezettség nélkül jelezheti Eladónak, aki haladéktalanul gondoskodik a Vevő regisztrációjának törléséről. Vevő regisztrációjának tényleges törlése előtt Eladó megerősítő e-mailt küld Vevő részére, és csak akkor végzi el a törlést, ha Vevő a megerősítő e-mailre is igenlő választ küldött. Vevő tudomásul veszi, hogy regisztrációja törlése esetén valamennyi, a Webshopon rögzített adata, megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

2.18. A már regisztrált Vevő a Webshop tetején található „Fiókom” gombra kattintva jelentkezhet be fiókjába és kezdheti meg a böngészést, valamint a vásárlást.

  1. A szerződés megkötése

3.1. Eladó a Webshopon keresztül ajánlattételi felhívást tesz közé. Az Eladó ajánlattételi felhívásában szerepel

3.2. Eladó a szerződés szerinti Termék lényeges tulajdonságairól, a Webshopon keresztül, közvetlenül az adott Termékre kattintva, az adott Termékre vonatkozó leírásban ad részletes tájékoztatást. Eladó felhívja a figyelmet, hogy a Termék mellett feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Eladó nem vállal felelősséget.

3.3. A Webshopban közölt információk – ideértve az Eladó által közzétett ajánlattételi felhívást – nem minősülnek szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A Webshopban leadott megrendelések esetén tehát Vevő minősül ajánlattevőnek.

3.4. Vevőnek ahhoz, hogy megrendelését leadhassa

ki kell választania az igényelt Terméket.

3.5. Ezt követően – amennyiben vásárolni kíván az adott Termékből – ki kell töltenie a „Mennyiség” beviteli mezőjét, és rá kell kattintania a „Kosárba” elnevezésű gombra. Ezzel a kívánt mennyiségű Termék bekerül a Vevő kosarába.

3.6. A kezelő felület jobb oldalán, a „Kosár” elnevezésű mezőben a Vevő mindig figyelemmel kísérheti az aktuálisan kiválasztott Termékeket és azok mennyiségét.

3.7. Amennyiben Vevő a Termék mennyiségén változtatni kíván, abban az esetben a „Mennyiség” beviteli mezőben módosíthatja a mennyiséget.

3.8. Vevő a sor végén lévő „Eltávolítás” gombra való kattintással törölheti a kiválasztott Terméket a kosarából.

3.9. Amennyiben Vevő befejezte a Termékek közötti válogatást és a kosár megtöltését, a „Megrendelés” elnevezésű gombra kattintva érkezik meg a pénztárhoz.

3.10. Abban az esetben, ha Vevő korábban már regisztrált és a Webshopba be van jelentkezve, adatai automatikusan megjelennek, mindössze a már megadott adatokat kell megerősítenie. A még nem regisztrált Vevőnek a felugró mezők kitöltésével kell megadnia a számlázási és szállítási adatait. Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott számlázási és szállítási adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.11. Vevő a „Fizetés” elnevezésű gombra kattintva erősítheti meg megrendelését, amivel ajánlatot küld Eladó részére a szerződés megkötésére a kiválasztott Termék vonatkozásban. A megrendelés leadásának feltétele, hogy Vevő rákattintson az ÁSZF-re, majd bejelölje az ÁSZF mellett lévő jelölőnégyzetet, mellyel Vevő nyilatkozik, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és magára nézve azt kötelezőnek fogadta el. Az ÁSZF elfogadásával Vevő elismeri, hogy Eladó a kötelező jogszabályi tájékoztatást – különösen fogyasztó esetén a 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletből eredő tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF 6. fejezete tartalmaz – a szerződéskötést megelőzően megadta számára.

3.12. Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra a tényre, hogy a „Fizetés” elnevezésű gombra kattintva, a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződéses nyilatkozata, az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Tehát a Vevő által adott megrendelés a „Fizetés” elnevezésű gombra kattintva vételi ajánlatnak minősül és a Ptk. 6:64. § szerinti ajánlati kötöttséget eredményezi.

3.13. Eladó „Megrendelés Visszaigazolása” tárgyú nyilatkozata nem tekinthető a Vevő ajánlatára tett elfogadó nyilatkozatnak. Eladó ezzel azt jelzi a Vevő felé, hogy informatikai rendszere befogadta a Vevő ajánlatát és elkezdte annak feldolgozását. A megrendelések feldolgozása és kézbesítése hétköznapokon nyitvatartási időben történik. Hétvégén és ünnepnapokon mind a megrendelések feldolgozása, mind a megrendelt Termékek szállítása szünetel. Előfordulhat, hogy az Eladó által küldött „Megrendelés Visszaigazolása” tárgyú nyilatkozata nem érkezik meg a Vevőhöz. Ilyen esetben kérjük a Vevőt, hogy vegye fel a kapcsolatot az Eladóval, hiszen a visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a Vevő által rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége is vagy akár valamilyen rendszerhiba.

3.14. Amennyiben Eladó a megrendelést a „Megrendelés Visszaigazolása” tárgyú nyilatkozat Vevőhöz történő érkezésétől számított 48 órán belül a fentiek szerint nem fogadja el, Vevő szabadul az ajánlati kötöttség alól, és ha a Vevőnek már nem áll érdekében a szerződés megkötése, az nem jön létre.

3.15. Amennyiben Eladó elfogadta Vevő ajánlatát, akkor Eladó „Megrendelés Elfogadása” tárgyú e-mailt küld Vevő regisztrációjakor megadott e-mail címre.

3.16. Vevő ajánlatának fent meghatározott elfogadásával a szerződés a megrendelésben foglalt tartalommal jön létre. Az ilyen módon létrejött szerződést a felek érvényesnek, hatályosnak és hitelesnek tekintik, az írásbeliség hiánya miatti érvénytelenségre egyik fél sem hivatkozhat.

3.17. Tekintettel a Webshopban kínált Termékek jellegére, Eladó fenntartja magának a jogot a Vevő ajánlatának, vagy egyes részeinek visszautasítására (pl., ha a megrendelt Termék hiánycikk). Eladó az ajánlat visszautasításáról a Vevőt a megadott e-mail címen értesíti.

3.18. Vevő ajánlatát kizárólag a „Megrendelés Elfogadása” tárgyú nyilatkozat e-mail címére történő megérkezéséig módosíthatja, vagy vonhatja vissza a „Rendeléseim” menüpont alatt található „Megrendelés Módosítása” vagy „Megrendelés Visszavonása” elnevezésű gombra kattintva.

3.19. Vevőnek a megrendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen a „Vissza” gombra kattintva (pl. Termék törlése a kosárból az „X” gombra kattintva, Termék mennyiségének módosítása a darabszám pontos beírásával, szállítási adatok módosítása stb.). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz Termék elhelyezése a kosárban, vagy a rendelési adatok elírása stb.

3.20. A szerződés létrejöttének időpontja a „Megrendelés Elfogadása” tárgyú nyilatkozat hozzáférhetővé válása, vagyis amikor az a Vevő tudomására jut, hogy ajánlatát az Eladó elfogadta.

3.21. A szerződés létrejöttének helye az ajánlattevő, vagyis a Vevő lakóhelye, illetve székhelye, melyet a regisztráció, vagy a megrendelés során jelölt meg.

3.22. Eladó határozatlan időre szóló, vagy előfizetést magában foglaló szerződést nem alkalmaz.

  1. Vételár és fizetési feltételek

4.1. A Termék vételára az Eladó ajánlattételi felhívásában szereplő és a megrendelésben megjelölt vételár (a továbbiakban a „Vételár”), melyet Vevő az alábbiakban részletezett módon köteles megfizetni Eladó részére.

4.2. A Vételár forintban kerül meghatározásra és magában foglalja a teljesítés napján érvényes általános forgalmi adót, de nem tartalmazza a szállítás és a kirakodás költségeit, melyek külön kerülnek feltüntetésre a megrendelésben.

4.3. Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a Webshopban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek. Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor egyoldalúan módosítsa a Webshopban feltüntetett Termékeket és azok Vételárait, különösen abban az esetben, ha árfolyamváltozás vagy más, a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében az Eladó oldalán az áremelés nélkül költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét Eladó köteles a Vevő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.4. Eladó a szerződés szerinti Termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a Termék jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, a Webshopon, közvetlenül az adott Termékre kattintva, az adott Termékre vonatkozó leírásban ad részletes tájékoztatást.

4.5. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén az alábbi fizetési módok lehetségesek, melyet Vevő a megrendelésben köteles megadni:

4.6. A Terméknek az Eladó jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely telephelyén/fióktelepén történő személyes átvétele esetén, Vevő a Vételárat az átadás-átvétellel egyidejűleg köteles megfizetni.

4.7. Utánvéttel történő fizetés esetén, amennyiben a kiszállított Termék Vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy a Termék az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak a Termék rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

4.8. Ha a Termék átvételére a Vevő érdekkörében felmerült bármely okból nem kerül sor, a szerződés az Eladó részéről a szállítási határidő utolsó napján teljesítettnek minősül azzal, hogy a Terméket az Eladó albirtokosként továbbra is tárolja, Vevővel szemben pedig a szállítási határidő lejártát követő hónaptól a tárolás minden megkezdett hónapjára a tárgyhó első napján tárolt termékmennyiség alapulvételével 50.000, - Ft/tonna/hó +ÁFA, azaz ötvenezer forint/tonna/hó +ÁFA tárolási díjat számíthat fel, melyet a Vevő az erről szóló számla keltétől számított 15 napon belülköteles megfizetni. A tárolt Termék Vevő részére történő átadást az Eladó mindenkori szállítási kapacitásától függően teljesíti azzal, hogy az átadást mindaddig megtagadhatja, amíg Vevő az Eladóval szemben bármilyen jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

4.9. A Vételár banki átutalás útján történő teljesítése esetén, Vevő a megrendeléssel egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt Termék teljes Vételárának megfelelő összeget az Eladó „Megrendelés Elfogadása” tárgyú nyilatkozatában feltüntetett bankszámlájára történő banki átutalás útján megfizeti. Eladó a Vételár számláján történő jóváírásának a napján Áfa tv. szabályainak megfelelően számlát állít ki, melyet e-mailen küld meg Vevő részére. A számla a Vevő regisztrációjában, valamint megrendelésében megjelölt névre (cégnévre) és címre kerül kiállításra, utóbb a számla ezen adatai nem módosíthatók.

4.10. Felek rögzítik, hogy a Termék a Vételár megfizetéséig az Eladó tulajdonában marad.

4.11. A Vételár késedelmes megfizetése esetén Vevő késedelembe esésének napjától az Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

4.12. Eladó a szerződés teljesítését megtagadhatja, ha annak létrejötte után a Vevő körülményeiben olyan lényeges változás állt be, amely miatt a Vételár megfizetése veszélyeztetve van és ezért a szerződés eredeti fizetési feltételekkel történő teljesítése Eladótól nem várható el.

4.13. Ellenkező megállapodás hiányában Vevő a Vételárba nem jogosult beszámítani az Eladóval szembeni bármely követelését, illetve nem jogosult azon az alapon elhalasztani a Vételár megfizetését, hogy az Eladóval szemben bármely jogcímen ellenkövetelése áll fenn.

4.14. Ha az Eladó ajánlattételi felhívásában szereplő eladási ár – technikai hiba (pl. elírás, félregépelés) miatt – tévesen kerül feltüntetésre, az Eladó – a „Megrendelés Visszaigazolása” című jognyilatkozat Vevőhöz történő megérkezésétől számított 48 órán belül – megtagadhatja a szerződés teljesítését. Erről Eladó haladéktalanul köteles tájékoztatni a Vevőt. Az így megrendelt Termékre kifizetett Vételárat az Eladó a szerződés teljesítésének megtagadásáról küldött tájékoztatás elküldésétől számított 48 órán belül visszatéríti.

4.15. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a Termék Vételárának részletekben történő teljesítésére nincsen mód.

4.16. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy nem kéri letét, vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtását.

  1. Átadás-Átvétel

5.1. Vevő a megrendelésben köteles megadni az átadás-átvétel módját. Az átadás-átvétel történhet

5.2. Eladó a „Megrendelés Elfogadása” tárgyú nyilatkozatban közölt teljesítési határideje tájékoztató jellegű, mely módosulhat. A tájékoztató jellegű teljesítési határidőhöz képest késedelmesen történt szállításért, illetőleg a késedelemből eredő esetleges kárért Eladó felelősséget nem vállal.

5.3. Eladó az elő – és részszállítás (teljesítés) jogát minden egyes szerződése tekintetében fenntartja. Elő- illetve részszállítás (részteljesítés) esetén a Vevő a szállítás (teljesítés) arányában köteles a Vételárat megfizetni.

5.4. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a növényvédelmi tevékenységről szóló 2010/43 FVM rendelet alapján, növényvédő szereket kiszállítani nem lehetséges. Az ilyen Termékeket csak az Eladó telephelyén/fióktelepén lehet átvenni.

5.5. Amennyiben a megrendelt Termék átadás-átvételére a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, a megrendelt Termék kiszállítását az Eladó vagy saját futára útján, vagy valamely szerződéses futárszolgálat igénybevétele útján végzi. Ebben az esetben Vevő a Termék kiszállításával és kirakodásával kapcsolatos költségeket is köteles kiegyenlíteni. A Termék kiszállításának és kirakodásának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül.

5.6. Eladó által szervezett fuvarozás esetén Eladó alkalmazottja – a megrendelés feldolgozását követően – telefonon, faxon, vagy e-mail útján ad tájékoztatást Vevőnek a megrendelt Termék státuszáról, és annak várható szállítási idejéről. Ugyanez a rendelkezés irányadó a készleten nem lévő, illetve a kifejezetten rendelésre szállított Termékek esetében is. Vevő legkésőbb 48 órával a szállítási határidő kezdőnapja előtt köteles írásban közölni az Eladóval, ha a Termék leszállítását a megrendelésben megadott szállítási címtől eltérő címre kéri.

5.7. A Termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. A fuvarozó hétfőtől-péntekig, 08:00 és 17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket.

5.8. A szállítási költségek 500 000, - Ft, azaz ötszázezer forint feletti rendelés esetén a szállítási díj ingyenes, az alatti rendelés esetén a szállítási díj egyszeri pedig 100 000 Ft, azaz százezer forint. Több termék egyszeri rendelése esetén is csak egyszer kell megfizetni a szállítási díjat. Ha Vevő megrendelését akár utánvétellel, akár utalással fizeti, a szállítási költség nem változik.

5.9. Ha a Vevőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Ha Vevő egy napon több megrendelést ad le és a második vagy a további rendelés leadásakor jelzi Eladó részére, hogy szeretné a megrendelések összevonását és erre az Eladó visszajelzése alapján még van lehetőség, Eladó összevonhatja a megrendeléseket és ez esetben a szállítás költségét egyszer kell megfizetni, azonban a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód.

5.10. A megrendelés kiszállításának határideje 4 munkanap, mely minden Termék esetében a készletmennyiségtől függ.

5.11. Vevő az Eladó által megadott szállítási időben köteles a Terméket fogadni, illetve azt átvenni. Amennyiben Vevő a futár által megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár vagy az Eladó munkatársa értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével Vevőnek lehetősége van a futárral vagy az Eladóval új szállítási cím és időpont egyeztetésére. A futár, illetve az Eladó további egy alkalommal kísérli meg a megrendelt Termék kiszállítását. A futár vagy az Eladó összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a második kiszállítás is sikertelen – a Vevőnek felróható okból –, akkor a futár a Terméket visszaszállítja az Eladó részére, aki jogosult elállni a szerződéstől és a megrendelést törölni – a fuvarozással felmerült többletköltségek Vevővel szemben való érvényesítése mellett –, a Terméket másnak tovább értékesíteni, vagy a jelen ÁSZF 4.8. pontjában meghatározottakat alkalmazni .

5.12. Eladó a Termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a Termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

5.13. Vevő a Termék leszállítása során köteles a lerakodáshoz szükséges eszközöket és egyéb feltételeket biztosítani. Amennyiben a lerakodáshoz szükséges feltételek nem állnak rendelkezésre, vagy a Vevő érdekkörében felmerült más ok miatt a lerakodás két órán belül nem kezdhető meg, a két órát meghaladó várakozási időre az Eladó 30.000, - Ft, azaz harmincezer forint összegű várakozási díjat számol minden megkezdett órára.

5.14. Eladó köteles az átvételre jogosult képviselőjének darabszámlálásra vagy a mérlegelés helyességének ellenőrzésére és mennyiségi, valamint minőségi megvizsgálásra lehetőséget biztosítani. Ezen belül Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett Termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett Terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak. Amennyiben a hiba az átvételkor nem észlelhető, a Vevő azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított három munkanapon belül köteles azt az Eladónak bejelenteni. A határidő elmulasztásából eredő költségekért és károkért és egyéb hátrányokért az Eladó nem felel, azokat a Vevő köteles viselni.

5.15. Vevő a szállítólevél aláírásával elismeri, hogy az átvett Termék mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a Termék).

5.16. Ha Vevő sérülést tapasztal a Terméken vagy annak csomagolásán, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Vevő nem köteles a Terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a Termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a Termék visszavételét Eladó díjmentesen végzi.

5.17. Vevő a mennyiségileg vagy minőségileg hibás Terméket a kivizsgálás megtörténtéig nem jogosult felhasználni. A kivizsgálás előtt történő felhasználásából eredő költségekért és károkért és egyéb hátrányokért az Eladó nem felel, azokat a Vevő köteles viselni.

5.18. Vevő nem tagadhatja meg az olyan Termék átvételét, amely esetében a csomagoláson feltüntetett gyártási időponttól az átvételre meghatározott időpontig 23 hónap még nem telt el.

5.19. A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a Termék vételárának kifizetését megtagadni.

5.20. A Termék átvételével a kárveszély a Termék tekintetében az Eladóról, vagy a teljesítésben az Eladó oldalán közreműködő személyről, átszáll a Vevőre.

  1. Elállási jog

6.1. Ha Eladó nem tud szerződésszerűen teljesíteni, mert a Termék, amelyre a Vevő a megrendelését leadta nem áll rendelkezésre, és azt nem tudja beszerezni, köteles e tényről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, mely esetben Vevő elállhat az szerződéstől. Ha Vevő ebben az esetben a Termékre vonatkozó Vételárat már teljesítette, Eladó köteles a megfelelő összeget a tájékoztatástól számított 48 órán belül visszatéríteni. Eladónak ebben az esetben lehetősége van helyettesítő Terméket felajánlani Vevő részére a tájékoztatással egyidejűleg, mely új ajánlatnak minősül.

6.2. Eladó mentesül szerződéses kötelezettsége alól, ha érdekkörén kívül eső, a szerződéskötésre előre nem látható körülmények miatt a teljesítés lehetetlenül, vagy csak lényeges késedelemmel lehetséges. Eladó oldalán az sem minősül szerződésszegésnek, ha a gyártás során fellépő műszaki hiba vagy egyéb ok miatt a teljesítés lehetetlenül vagy a szerződés csak késedelmesen teljesíthető.

6.3. Vevő szerződésszegése esetén Eladó jogosult az szerződéstől elállni, az elállásig őt megillető díjak és költségek felszámítása mellett.

  1. Fogyasztóra vonatkozó külön rendelkezések

7.1. Vevő akkor minősül fogyasztónak, ha szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

7.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben Vevő fogyasztónak minősül, a vonatkozó jogszabály értelmében, indoklás nélküli elállási jog illeti meg a jelen ÁSZF 7.3. pontjában meghatározott határidőn belül, a 7.4-7.19. pontjaiban meghatározott feltételek szerint. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem minősül fogyasztónak, a jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem illeti meg.

7.3. A fogyasztónak minősülő Vevő az elállási jogát a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

7.4. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek tekinti az Eladó, ha a fogyasztónak minősülő Vevő a nyilatkozatát az előzőekben jelzett határidő lejárta előtt elküldi. Ennek bizonyítása a fogyasztónak minősülő Vevőt terheli.

7.5. Eladó rögzíti, hogy a fogyasztónak minősülő Vevőt megillető elállási jog gyakorlása esetén, a Termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak minősülő Vevőnek kell viselnie, ugyanis Eladó nem vállalja e költség viselését.

7.6. Eladó rögzíti továbbá azt is, hogy a fogyasztónak minősülő Vevőt megillető elállási jog gyakorlása esetén a Termék postai küldeményként nem küldhető vissza .

7.7. A fogyasztónak minősülő Vevő elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. A fogyasztónak minősülő Vevő az elállási nyilatkozat ajánlott mintáját a Webshop felületén is megtalálja. Az ajánlott mintától eltérő szöveg használata nem jelenti azt, hogy az elállás érvénytelen lenne. Eladó érvényesnek tekinti az elállást, ha az elállási szándék világosan és egyértelműen kiderül a fogyasztónak minősülő Vevő nyilatkozatából, és a Terméknél – annak jellege miatt – lehetséges az elállás.

7.8. A fogyasztónak minősülő Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát

7.9. Ha a fogyasztónak minősülő Vevő az előzőekben meghatározottak szerint eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

7.10. Elállás esetén Eladó a fogyasztónak minősülő Vevőnek visszajáró összeget a fogyasztónak minősülő Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztónak minősülő Vevő kifejezett beleegyezése alapján, az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztónak minősülő Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

7.11. Ha a fogyasztónak minősülő Vevő az előzőekben meghatározottak szerint eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak, vagy az Eladó által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

7.12. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vevő az elállás okán az Eladó részére visszaküldött Termékhez esetlegesen nem mellékel minden, eredetileg a részére átadott tételt, úgy Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételek ellenértékét felszámítsa a fogyasztónak minősülő Vevőnek, továbbá, amennyiben az érintett tétel alkotórésznek minősül, a Felek úgy tekintik, hogy a fogyasztónak minősülő Vevő nem képes eleget tenni az elállásból eredő visszaszolgáltatási kötelezettségének, ezért az eredeti tartalommal köteles teljesíteni a szerződést (visszafizetni a visszaadott vételárat, illetve lemondani a vissza nem fizetett vételár követeléséről).

7.13. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztónak minősülő Vevő a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.14. Eladó mindaddig visszatarthatja a Vételárat és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, amíg a fogyasztónak minősülő Vevő a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

7.15. A fogyasztónak minősülő Vevő kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

7.16. A fogyasztónak minősülő Vevő a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.17. A Termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért fogyasztónak minősülő Vevő felel, mely esetben Eladó a Termék Vételárát nem köteles visszafizetni.

7.18. Amennyiben valamely Terméknél – annak jellege miatt – nem lehetséges elállni a szerződéstől, azt a Termék ismertetőjénél Eladó köteles külön feltüntetni.

7.19. Eladó – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztónak minősülő Vevő rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a Terméket. Eladó késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztónak minősülő Vevő jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztónak minősülő Vevő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha Eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

  1. Felelősség és Szavatosság

8.1. Vevő köteles betartani az Eladó ajánlati felhívásában szereplő, adott Termékre vonatkozó termékspecifikációját. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Eladó nem felel.

8.2. Eladó által értékesített Termék felhasználhatósági időtartama a gyártó által közölt gyártási időponttól számított felhasználhatósági idő, mely időtartamig az Eladó garantálja, hogy a Termék a vonatkozó tárolási, kezelési szabályok megtartása mellett biztonságosan felhasználható, és ezen időtartam alatt – a rendeltetésszerű, a Termék leírását követő és az esetleges vonatkozó jogszabályi előírásokat betartó felhasználás esetén – sem használójára, sem a környezetre semmiféle veszélyt nem jelent.

8.3. Eladó nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.

8.4. Eladó nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a Termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e.

8.5. Eladó a Vevőnek vagy harmadik személynek gondatlanul okozott károkért való felelősségét kizárja. Eladó kártérítési felelőssége egyebekben a Termék Vételárának erejéig áll fenn. Eladó továbbá nem felel a Vevőt vagy bármely más személyt ért általános vagy közvetett károkért, ideértve az elmaradt hasznot is.

8.6. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás jelen ÁSZF mellékletét képezi, továbbá Vevő azt megtalálhatja a Webshop felületén is.

8.7. Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy jótállás akkor illeti meg, ha arra Eladó külön kötelezettséget vállalt, vagy ha arra jogszabály kötelezi, a jótállási jegyben meghatározott, illetve a jogszabályban előírt tartalommal.

8.8. Vevő a Webshopot és annak felületét kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

8.9. Eladó kizár minden felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért.

8.10. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Webshop használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. Vevő által a Webshop használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

8.11. A Webshop olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Eladó nem vállal felelősséget.

8.12. Az Internet globális jellege miatt Vevő elfogadja, hogy a Webshop használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webshop használatával összefüggő bármely tevékenység Vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vevőt terheli felelősség.

8.13. Amennyiben Vevő a Webshop felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Eladónak. Ha az Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

  1. Adatvédelem és szerzői jog

9.1. Eladó adatvédelmére és adatkezelésére vonatkozó szabályai külön Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban kerültek meghatározásra, amelyet Vevő az alábbi linken érhet el:

http://www.danuba.hu/adatvedelem

9.2. A Webshop felületének egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.

9.3. Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webshop felületén, valamint a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

9.4. A Webshop tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

9.5. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vevőnek a Webshop felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

9.6. A Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

9.7. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a danuba.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az Eladó által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire.

9.8. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre Eladó külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Eladó által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Eladó adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

9.9. A Webshop igénybevételével Vevő elfogadja, hogy Eladó a Vevő által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

  1. Záró Rendelkezések

10.1. Jelen ÁSZF a Webshopon történő közzététellel lép hatályba és a hatályba lépését követően megkötött szerződésekre irányadó. Jelen ÁSZF az Eladó székhelyén, telephelyein és fióktelepein is elérhető.

10.2. Jelen ÁSZF visszavonásig, illetve új ÁSZF weboldalon történő közzétételének napjáig hatályos.

10.3. Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa. Eladó az ÁSZF esetleges módosításait a fent megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket Eladó a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.

10.4. Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, ezen oknál fogva a hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv, melyek nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, ezen oknál fogva Eladó azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

10.5. Jelen ÁSZF értelmezésével vagy teljesítésével összefüggésben felmerült jogviták rendezését a Felek elsősorban egyeztetés útján próbálják meg megkísérelni. Amennyiben az egyeztetés eredménytelennek bizonyul, úgy a jogvita eldöntésére hatáskörtől függően az Eladó székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagosan illetékes.

10.6. Eladó rögzíti, hogy amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, jogvita esetén megilleti a békéltető testülethez fordulás lehetősége is:

10.7. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy magatartási kódexhez nem csatlakozott.

10.8. Vevő bármely Termék megrendelésével egyidejűleg elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, a vonatkozó jogszabály szerinti teljeskörű tájékoztatást az Eladótól megkapta, továbbá jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinti és betartja.

10.9, A Webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Webshop felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.

10.10. Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

10.11. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen, de nem kizárólagosan a Ptk., a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az 1997. évi CLV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Kelt Budapesten, 2019. szeptember 1. napján

Danuba Kft.